Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
  • Tanıtım

Günümüzde bilgiye dayalı bir toplum ön plana çıkmıştır. Bir toplumda en değerli ve en karlı yatırım insan sermayesine yapılan yatırımdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının özelliği; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanda hızlı bir gelişim ve değişimin yaşanıyor olmasıdır. Bu gelişim ve değişimleri yakalayan ülkeler, kurumlar ve bireyler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Yeni yüzyılın hızlı gelişen teknolojik şartlarına paralel olarak ve küreselleşmenin etkisiyle artık hali hazırda çalışan insanlar da kendilerini eğitmek ve yenilemek zorunda kalmıştır.

Birçok sektörde çalışanların kendilerini yenileme ve bilgilerini güncelleme ihtiyacı her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Çalışma hayatına aktif katılan kişilerin günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmış programlarla eğitime tabi tutulması hem bu kişilerin meslek hayatındaki etkinliklerini artırabilecek, hem de ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayabilecektir. Farklı sektörlerde çalışan insanların ihtiyaç duyduğu eğitimi alabilmesi ise ancak onların şartlarına uygun hazırlanmış program ve eğitim teknikleri ile mümkün olabilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri" yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

Bu özelliklere uygun mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tekniker yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dünyadaki örneklerine bakıldığında İş Sağlığı ve Güvenliği kariyer  planları olan öğrenciler için 21. Yüzyılda ideal bir program olarak kabul edilmektedir.

Gaziosmanpaşa Mah. Yeşilyurt Cad. No: 69 Artova / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.